Персонала на „Електрострой” ООД се състои от добре квалифицирани и опитни кадри.
  Социалната и осигурителна политика на фирмата са фокусирани в защита интересите на персонала, отделяйки изключително внимание на спазване на трудово-законодателните разпоредби.
  Фирмата инвестира време и финансови средства в различни дейности, свързани с:
- Повишаване конкурентноспособността чрез квалификационни курсове и сертифициране на служителите;
- Подобряване организацията и ефективността на фирмата чрез финансово-поощрителни модели;
- Провеждане на различни мероприятия с интеграционен характер.
  При осъществяване на крупни инвестиционни проекти и възникване недостиг на трудова работна ръка, „Електрострой” ООД има необходимият финансов и технически ресурс за наемането на допълнителен квалифициран персонал за текущото изпълнение на обекта.